ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านชากไทย

หน้าหลัก

ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี

หมู่บ้านชากไทย ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี มีวัด 1 แห่ง และโรงเรียน 1 แห่ง ชาวบ้านสวนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนผลไม้ บ้านชากไทยเดิมชื่อบ้านชากกราว เป็นภาษาพื้นบ้านชาวชอง แปลว่า มีกุ้ง ปลา และป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านที่อาศัยในขณะนั้นเป็นคนพื้นเมืองเชื้อสายชอง ชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม นิยมสร้างที่อยู่อาศัยเป็นกระท่อม โดยนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในป่า เช่น ไม้ไผ่ คลุ้ม คล้า เป็นต้น มาเป็นสิ่งก่อสร้างและนำสมุนไพรในป่ามารักษาโดยมีภูมิปัญญาของตนเอง ต่อมามีชาวบ้านเชื้อสายไทยเข้ามาอยู่อาศัย มีการจับจองพื้นที่ทำไร่ ทำสวน จึงตั้งเป็นหมู่บ้านชื่อว่า “หมู่บ้านชากไทย”

ความเป็นมา

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความผันผวนทางเศรษฐกิจส่งผลต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชน  เข่นเดียวกับชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนบ้านชากไทยยที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาของชาวบ้านเบื้องต้นต่อปัญหาดังกล่าวคือ “การกู้ยืมเงิน” จากกลุ่มหรือกองทุนต่างๆ ในพื้นที่  ซึ่งชาวบ้านในชุมชนสามารถกู้ยืมเงินจากหลายกองทุนในเวลาเดียวกัน  ซึ่งเมื่อกลุ่มหรือกองทุนมีเงินให้กู้ในอัตราที่มาก ก็สามารถปล่อยเงินกู้ได้เยอะ  จากสภาวะเช่นนี้นำมาสู่ปัญหาการชำระหนี้ไม่ตรงตามสัญญาหรือกำหนดของเจ้าหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๔ กรมการพัฒนาชุมชนมีนโยบายจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน โดยให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป็นแกนหลักในการจัดตั้ง เพื่อการบูรณาการกองทุนโดยมีเป้าหมายในการจัดการหนี้ของคนในชุมชน โดยใช้ทุนชุมชนที่เกิดจากการออม การรวมกลุ่ม และการดำเนินกิจกรรมภายใต้หลักการพึ่งตนเอง และวิถีชุมชน ประสานเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มทุนต่าง ๆ  ที่หน่วยงานภาครัฐเข้าไปส่งเสริม สนับสนุน รวมถึงทุนทางสังคม ทุนมนุษย์ และเพื่อใช้ทุนชุมชนที่มีอยู่อย่าง คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆของชุมชนอย่างสูงสุด จนเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๖๐ กรมการพัฒนาชุมชนได้เปลี่ยนชื่อจากสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน เป็นศูนย์จัดการกองทุนชุมชน และดำเนินการจัดการหนี้ภายใต้แนวคิด ๑ ครัวเรือน ๑ สัญญา เพื่อนำไปสู่การลดหนี้ หมดหนี้ และปลดหนี้