ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านชากไทย

ข่าวสาร

ต้อนรับคณะผู้นำชุมชน บ้านน้ำโจน ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชน โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ภายใต้งบประมาณของกรมการพัฒนาชุมชน นำโดยพัฒนาการอำเภอแกลง นักวิชาการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง 1.รูปแบบการบริหารจัดการและกิจกรรมของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้ 2.แนวทางการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา 3.แนวทางการพัฒนาและแผนการดำเนินงานของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน 4.เรียนรู้การบริหารจัดการเงิน บริหารจัดการหนี้ ของครัวเรือนแบบ น.ส.จริยา จริตสัตย์ นางขวัญใจ เพาะปลูก

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากตำบลบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชน โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ภายใต้งบประมาณของกรมการพัฒนาชุมชน นำโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2563 โดยมีหัวข้อบรรยายดังนี้ 1.รูปแบบการบริหารจัดการและกิจกรรมของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้ 2.แนวทางการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา 3.แนวทางการพัฒนาและแผนการดำเนินงานของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ในครั้งนี้ได้มีการดูงานครัวเรือนต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้ ครัวเรือนนางสุพิศ ถิ่นไกล

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ นายเรวัต นิยมวงศ์ ประธานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านชากไทย / ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอเขาคิชฌกูฏ จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอเขาคิชฌกูฏ โดยมีนายเรืองฤทธิ์ ประกอบธรรมนายอำเภอเขาคิชฌกูฎ และนางชิดชญา จำปาเทศ พัฒนาการอำเภอเขาคิชฌกูฎ เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อวางแนวทางการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านของอำเภอเขาคิชฌกูฏ โดยมีเป้าหมายคือประธาน / เลขา / เหรัญญิกของกองทุนหมู่บ้านทั้ง ๔๕ กองทุน จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ๑๓๕ คน

วันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๖๓ บริษัทอินเตอร์อโกรเทคประเทศไทยจำกัดร่วมกับร้านอิสระการเกษตร/ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านชากไทย และกองทุนหมู่บ้านชากไทย จัดโครงการศึกษาดูงานณ บริษัทอินเตอร์อโกรเทคฯเพื่อเยี่ยมชมโรงงานผลิตปุ๋ยอินทีย์เคมีตราค้างคาวทอง ซึ่งเป็นปุ๋ยที่ใช้มูลค้างคาวแท้มาเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต และรับฟังการบรรยายทางวิชาการ เรื่องการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การฟื้นฟูสภาพดินที่เสื่อมโทรม รวมถึงการรักษาโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านชากไทย โดยเรวัต นิยมวงศ์ ประธานศูนย์ฯและนายสมชาย บุญอภัย คณะกรรมการศูนย์ ร่วมนำเสนอผลงานและจัดนิทรรศการกิจกรรมรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๒ ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ของกรมการพัฒนาชุมชน ณ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กองทุนหมู่บ้านชากไทย ส่งมอบปัจจัยการผลิตตามโครงการปัจจัยการผลิตปลอดดอกเบี้ย (ปุ๋ย-ยาปลอดดอก) ให้กับสมาชิก

โครงการป้องกันการระบาดโรคชิคุนกุนยา และโครงการอำเภอเคลื่อนที่ ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านชากไทย

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กองทุนหมู่บ้านชากไทย จัดประชุมสมาชิกเพื่อรับทราบโครงการปัจจัยการผลิตปลอดดอกเบี้ย (ปุ๋ย-ยาปลอดดอก) ประจำปี ๒๕๖๓/๒๕๖๔

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านชากไทยร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาคิชฌกูฏ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการเงิน /การบริหารจัดการหนี้ของครัวเรือน ๑ ครัวเรือน ๑ สัญญา เพื่อทบทวนการทำงานในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาข้อติดขัดต่างๆ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน