ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านชากไทย

คณะกรรมการ

นายเรวัต นิยมวงศ์
ประธาน
นายสมชาย บุญอภัย
รองประธาน
นางอรวรรณ ทิพย์วรรณ
เลขานุการ

นางนฤมล ภักดินี
เหรัญญิก
นางสาวจริยา จริตสัตย์
กรรมการ
นางอุราวรรณ นิยมวงศ์
กรรมการ
นางสาวรัชนาพร บุญอภัย
กรรมการ
นายอนุวัฒน์ เริงธรรม
กรรมการ
นายสิงขร เอี่ยมสกุล
กรรมการ
นางรุ่งนภา แก้วค้ำ
กรรมการ
นางสาวศยามล ศรัพงษ์
กรรมการ
นางสาวบุหงา ทองคำ
กรรมการ
นางสุธิดา แก้วเกษ
กรรมการ
นางขวัญใจ เพาะปลูก
กรรมการ