ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านชากไทย

คลังสื่อ

วิดิทัศน์

กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีการ บริหารจัดการหนี้ ๑ ครัวเรือน ๑ สัญญา “ชากไทย โมเดล”
ครัวเรือนต้นแบบ”จัดการเงิน จัดการหนี้ ๑ ครัวเรือน ๑ สัญญา”

กิจกรรมสำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้

หนังสือ..ชากไทย

แผ่นพับ

ระเบียบข้อบังคับ/สัญญา