ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านชากไทย

วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น.นายเรวัต นิยมวงศ์ ประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านชากไทย ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ของกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านทาง zoom ซึ่งมีผ.อ.ทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน เป็นประธานในที่ประชุมครั้งนี้

วันที่ 10-11 ตุลาคม 2563 ต้อนรับคณะจากศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านบางปิดบน หมู่ที่ 3 ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด พัฒนาการอำเภอและเจ้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแหลมงอบ เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง 1.รูปแบบการบริหารจัดการและกิจกรรมของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้ 2.แนวทางการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา 3.แนวทางการพัฒนาและแผนการดำเนินงานของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน 4.เรียนรู้การบริหารจัดการเงิน บริหารจัดการหนี้ครัวเรือนต้นแบบ

วันที่ 7-8 ตุลาคม 2563 ต้อนรับคณะจากศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านหนองมน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี และเจ้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนพุด เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง 1.รูปแบบการบริหารจัดการและกิจกรรมของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้ 2.แนวทางการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา 3.แนวทางการพัฒนาและแผนการดำเนินงานของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน 4.เรียนรู้การบริหารจัดการเงิน บริหารจัดการหนี้ครัวเรือนต้นแบบ

วันที่ 29 กันยายน 2563 ต้อนรับผู้นำชุมชน/ตัวแทนกลุ่ม/องค์กร บ้านร่องก๊อ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย , พัฒนาการอำเภอแม่คำ และเจ้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเเม่คำ ตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชน โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ภายใต้งบประมาณของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง 1.รูปแบบการบริหารจัดการและกิจกรรมของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้ 2.แนวทางการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา 3.แนวทางการพัฒนาและแผนการดำเนินงานของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน 4.เรียนรู้การบริหารจัดการเงิน บริหารจัดการหนี้ครัวเรือนต้นแบบนางสุพิศ ถิ่นไกล

วันที่ 28 กันยายน 2563 ต้อนรับผู้นำชุมชน/ตัวแทนกลุ่ม/องค์กร บ้านโรงวัว ตำบลเสือโฮก อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท , พัฒนาการอำเภอเมืองชัยนาท ตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชน โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ภายใต้งบประมาณของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง 1.รูปแบบการบริหารจัดการและกิจกรรมของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้ 2.แนวทางการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา 3.แนวทางการพัฒนาและแผนการดำเนินงานของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน 4.เรียนรู้การบริหารจัดการเงิน บริหารจัดการหนี้ครัวเรือนต้นแบบนางสุพิศ ถิ่นไกล

วันที่ 28 กันยายน 2563 ต้อนรับผู้นำชุมชน/ตัวแทนกลุ่ม/องค์กร บ้านยางบ่องสามัคคี ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชน โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ภายใต้งบประมาณของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง 1.รูปแบบการบริหารจัดการและกิจกรรมของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้ 2.แนวทางการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา 3.แนวทางการพัฒนาและแผนการดำเนินงานของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน 4.เรียนรู้การบริหารจัดการเงิน บริหารจัดการหนี้ครัวเรือนต้นแบบนางสุพิศ ถิ่นไกล

วันที่ 23 กันยายน 2563 ต้อนรับผู้นำชุมชน/ตัวแทนกลุ่ม/องค์กร บ้านเขาทุเรียน ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชน โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ภายใต้งบประมาณของกรมการพัฒนาชุมชน นำโดยพัฒนาการอำเภอเมืองนครนายก เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง 1.รูปแบบการบริหารจัดการและกิจกรรมของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้ 2.แนวทางการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา 3.แนวทางการพัฒนาและแผนการดำเนินงานของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน 4.เรียนรู้การบริหารจัดการเงิน บริหารจัดการหนี้ครัวเรือนต้นแบบนางสุพิศ ถิ่นไกล โดยมีพัฒนาการอำเภอเภอเขาคิชฌกูฏ นางชิดชญา จำปาเทศ ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย

วันที่ 22-23 กันยายน 2563 ต้อนรับผู้นำชุมชน/ตัวแทนกลุ่ม/องค์กร บ้านดอนมะขามย่างเนื้อ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพ็ชรบุรี ตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชน โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ภายใต้งบประมาณของกรมการพัฒนาชุมชน นำโดยพัฒนาการอำเภอบ้านแหลม เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง 1.รูปแบบการบริหารจัดการและกิจกรรมของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้ 2.แนวทางการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา 3.แนวทางการพัฒนาและแผนการดำเนินงานของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน 4.เรียนรู้การบริหารจัดการเงิน บริหารจัดการหนี้ครัวเรือนต้นแบบนางสุพิศ ถิ่นไกล โดยมีพัฒนาการอำเภอเภอเขาคิชฌกูฏ นางชิดชญา จำปาเทศ ร่วมให้การต้อนรับ

วันที่ 18 กันยายน 2563 ต้อนรับคณะผู้นำชุมชน/ตัวแทนกลุ่ม/องค์กร บ้านทุ่งเจริญ ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชน โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ภายใต้งบประมาณของกรมการพัฒนาชุมชน นำโดย นักวิชาการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาด เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง 1.รูปแบบการบริหารจัดการและกิจกรรมของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้ 2.แนวทางการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา 3.แนวทางการพัฒนาและแผนการดำเนินงานของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน 4.เรียนรู้การบริหารจัดการเงิน บริหารจัดการหนี้ ของครัวเรือนแบบ น.ส.จริยา จริตสัตย์ นางขวัญใจ เพาะปลูก และนางสุพิศ ถิ่นไกล โดยมีพัฒนาการอำเภอเภอเขาคิชฌกูฏ นางชิดชญา จำปาเทศ ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย